Ētikas komisija

Ētikas komisijas vadītāja: Astra Auziņa, e-pasts: Astra.Auzina (at) inbox.lv, tel.: 26179993

Nolikums par Latvijas jauno zinātnieku apvienības Ētikas komisiju

1. Latvijas jauno zinātnieku apvienības (turpmāk: LJZA) Ētikas komisija (turpmāk: Komisija) ir LJZA struktūrvienība, kas izveidota saskaņā ar LJZA Statūtiem lai sekmētu akadēmiskās un zinātnes ētikas normu ievērošanu Latvijas doktorantu un jauno zinātnieku vidū, kā arī attiecībā pret tiem.

2. Komisija vadās pēc sekojošiem dokumentiem kā ētikas normu avotiem:

  • pēc “Zinātnieka ētikas kodeksa” vai cita, saskaņā ar Latvijas Republikas Zinātniskās darbības likumu izstrādātā un pieņemtā, zinātniskās pētniecības ētikas kritēriju un diskusiju principu kopuma;
  • pēc Eiropas Komisijas “Eiropas pētnieku hartas” un “Uzvedības kodeksa pētnieku pieņemšanai darbā”;
  • pēc citiem piemērotiem ētikas normu krājumiem (t.sk. pēc augstskolu, profesionālo apvienību, izdevniecību un korporatīvajiem ētikas kodeksiem vai deklarācijām).

3. Komisija sastāv no 5 līdz 10 locekļiem. Komisijas locekļus no LJZA balsstiesīgajiem biedriem un vecbiedriem uz vienu gadu ievēl un atcel LJZA biedru sapulce. Komisijas loceklis var jebkurā laikā izstāties no Komisijas sastāva, iesniedzot attiecīgu paziņojumu LJZA valdei. Ja Komisijas loceklis izstājas no LJZA, tad viņa pilnvaras Komisijā arī beidzas. Komisijas locekļi ar parasto balsu vairākumu no sava vidus ievēl Komisijas priekšsēdētāju. Komisijas sēdes sasauc Komisijas priekšsēdētājs. Katrs Komisijas loceklis tiek informēts par katru tās sēdi. Viņš ir tiesīgs piedalīties tajā kā Komisijas loceklis, izņemot gadījumu, ja viņš tieši vai netieši ir ieinteresēts sēdē izskatītās lietas izskatīšanas rezultātā, par ko viņam ir pienākums paziņot Komisijai. Šā Nolikuma izpratnē, Komisijas loceklis piedalās sēdē, ja viņš tajā piedalās kā Komisijas loceklis. Komisijas sēdi vada Komisijas priekšsēdētājs vai, ja Komisijas priekšsēdētājs nepiedalās sēdē, to vada Komisijas loceklis, kuru ar parasto balsu vairākumu no sava vidus uz sēdes laiku ievēl Komisijas locekļi, kas piedalās sēdē. Komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk kā puse Komisijas locekļu. Komisijas lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no tās locekļiem, kas piedalās sēdē.

4. Komisija izskata lietas par akadēmiskās un zinātnes ētikas normu neievērošanu no LJZA biedra puses vai attiecībā pret LJZA biedru. Komisija ierosina lietu pēc LJZA valdes priekšsēdētājam vai Komisijas priekšsēdētājam adresētā rakstiska iesnieguma, turklāt pēc katra iesnieguma tiek ierosināta jauna lieta. Anonīmi iesniegumi netiek izskatīti. Komisijas locekļi arī sniedz konsultācijas LJZA biedriem ētikas jautājumos.

5. Izskatot lietu, Komisijai ir objektīvi jāizvērtē no akadēmiskās un zinātnes ētikas viedokļa iesniegtie materiāli un citi lietas apstākļi. Komisija var aicināt iesaistītās puses sniegt papildus materiālus vai paskaidrojumus, t.sk. tām ierodoties Komisijas sēdē. Komisija var griezties pie LJZA valdes ar lūgumu pieprasīt LJZA vārdā papildus materiālus par izskatāmo lietu. Komisija savu iespēju robežās izvērtē tai sniegto materiālu un informācijas drošumu. Komisija ievēro informācijas par izskatāmo lietu konfidencialitāti, ierobežoti izpaužot to tikai nepieciešamības gadījumā lietas izskatīšanas labā.

6. Komisija izskata lietu atklāti vai aizklāti viena mēneša laikā no šī Nolikuma 4. pantā minētā iesnieguma saņemšanas brīža. Nepieciešamības gadījumā Komisija var pagarināt lietas izskatīšanas termiņu, bet ne vairāk kā par vienu mēnesi. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Komisijas sēdes protokolu paraksta tie locekļi, kuri piedalījušies Komisijas sēdē. Komisijai ir pienākums par katru izskatīto lietu pieņemt atsevišķu lēmumu, kurā tiek apkopoti lietas izskatīšanas rezultāti. Komisija savu lēmumu var izteikt sekojošos veidos:

  • dot motivētu atzinumu, ir vai nav noticis akadēmiskās un zinātnes ētikas normu pārkāpums, norādot konkrētās pārkāptās normas un to pārkāpēju (pārkāpējus); vai
  • atzīt, ka minētā atzinuma pieņemšana nav iespējama;
  • atzīt, ka lieta kopumā ir ārpus Komisijas kompetences.

7. Lēmumā Komisija arī konstatē sekojošus apstākļus, ja tādi ir:

  • lietas daļa netika izvērtēta;
  • lietas daļa tika izvērtēta arī citas lietas ietvaros;
  • iesaistītā puse nepietiekami sadarbojas ar Komisiju, apzināti maldina to vai uzturas pret to necienīgi.

Komisija arī var konstatēt lēmumā lietas un tās izskatīšanas apstākļus pēc sava uzskata, kā arī dot savas rekomendācijas. Lēmumā Komisija var ieteikt LJZA valdei publicēt lēmumu vai veikt citu rīcību, t.sk. pārkāpumu seku novēršanai.

8. Komisija savu lēmumu rakstveidā nodod LJZA valdei un nosūta iesaistītajām pusēm. Komisija nodod glabāšanai protokolu oriģinālus LJZA valdei. Ik gadu Komisijas priekšsēdētājs atskaitās LJZA biedru sapulcē par Komisijas darbu aizvadītajā gadā.

Apstiprināts LJZA biedru sapulcē 2011. gada 26. martā.